Friskrivningsklausul

 

Observera att all åtkomst till de webbsidor som publiceras av Grünenthal GmbH och dess dotterbolag (gemensamt kallade "Grünenthal " nedan) bygger på dessa användarvillkor ("Friskrivningsklausul"). Genom att använda webbplatsen samtycker du till denna friskrivning.

1. Allmän information

Den här webbplatsen handlar om Grünenthals verksamhet. Den innehåller information om Grünenthal-koncernen, Grünenthal GmbH och dess närstående bolag. Informationen som lämnas på webbplatsen om företaget, dess produkter och respektive indikationer är avsedd för jobbsökande, journalister, patienter och vårdpersonal. Webbplatsens innehåll sammanställs av ett internt redaktörsteam och är endast avsett som information. Redaktörsteamet har ingen medicinsk specialkunskap. Webbplatsen är inte avsedd för marknadsföring och mottar inte något sponsorstöd. Webbplatsen accepterar inte någon form av reklam. Den innehåller inte reklam och finansieras inte genom reklam eller visning av kommersiellt innehåll. Vi accepterar inte heller finansiering från institutioner, sjukhus eller andra med anknytning till vårdyrken.

1.1 Aktualitet

Grünenthals webbredaktörer gör allt de kan för företagets webbsidor ska innehålla korrekt och aktuell information om företaget och dess produkter. Grünenthal lämnar emellertid inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti vad avser innehållets riktighet och/eller fullständighet. Grünenthal förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller komplettera webbplatsens innehåll och att helt eller delvis radera innehåll om företaget finner det lämpligt.

1.2 Ansvarsfriskrivning

Varken Grünenthals webbplatsoperatörer eller andra parter som deltar i utformningen, produktionen eller tillhandahållandet av webbsidorna påtar sig något ansvar för direkta skador, tillfälliga skador, följdskador, indirekta skador eller påföljder, inklusive skador som uppstår till följd av åtkomst till webbsidorna eller relaterade webbsidor, som resultat av användning eller oförmåga att använda ovan nämnda webbsidor eller som resultat av felaktigt eller utelämnat innehåll på webbsidorna.

Webbsidorna innehåller hypertextreferenser (länkar) till information på andra servrar som drivs av tredje parter och som är utom Grünenthals kontroll. Grünenthal lämnar därför inte någon garanti för att sådan information är korrekt eller lämplig eller för någon annan aspekt av informationen. Besökare på våra webbsidor förklarar att de samtycker till att användning av länkar till tredje parters information sker på egen risk.

1.3 Upphovsrätt

Innehållet på Grünenthals webbsidor – och de upplysningar som finns eller nämns på dessa – är endast avsett som information. Det får endast användas för icke-kommersiella syften..

Innehållet på dessa webbsidor är – om inte annat anges – Grünenthals egendom och skyddas därför av upphovsrätt i enlighet med tillämpliga världsomspännande upphovsrätts- och varumärkesbestämmelser. Den aktuella författaren behåller upphovsrätten. Duplicering, vidareförmedling eller annan form av användning är förbjuden. Om artiklar eller avsnitt av artiklar skrivs ut eller dupliceras, måste en tryckavgift erläggas. All användning av (registrerade) varumärken på vår webbplats omfattas av ett föregående skriftligt tillstånd från deras ägare.

2. Produktinformation

Våra webbsidor kan innehålla information om medicinska ämnen och behandlingsåtgärder. Denna information får inte användas vid diagnostisering av ett hälsoproblem eller en sjukdom eftersom den inte kan eller ska användas som ersättning för anvisningar från en behandlande läkare eller ett dispenserande apotek. Goda medicinska råd kräver i varje enskilt fall ett personligt samtal med en utbildad läkare, en kroppsundersökning och, under vissa omständigheter, andra diagnostiska åtgärder.